Käytössäsi on vanhentunut internet-selain. Varmista paras suorituskyky päivittämällä selaimesi. Voit tarkistaa selaimesi version osoitteessa WhatBrowser.org.

Saara-Sofia Sirén: Tulevaisuuden kulttuurikunnat – kokoomuslainen visio kuntien kulttuuritehtäviin

Julkaistu 7 vuotta sitten · 5.4.2017 · villelaakso

5.4.2017
Tulevaisuuden kuntien yksi keskeisimmistä tehtävistä on sivistyspalveluista vastaaminen.
Näistä sivistystehtävistä merkittävä osa liittyy koulutukseen, mutta kulttuurilla on niin ikään tärkeä
rooli kunnan toiminnassa. Kokoomus sivistyspuolueena huolehtii siitä, että kulttuurin moninainen
merkitys kunnissa tunnistetaan. Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa sivistyneen yhteiskunnan
tapaa kuvata ihmisyyttä ja yhteiskuntaa, sekä siirtää tietoa eteenpäin tuleville sukupolville.
Kulttuuripolitiikkaa ei saa ajatella yksipuolisesti, vaan pitää ymmärtää kulttuurikentän laajuus ja
monipuolisuus.

Taiteella on arvo sinänsä. Se kuvastaa ympäröivää yhteiskuntaa ja kertoo maailmasta, jossa
elämme. Juuri taiteen tukeminen ja sen merkityksen ymmärtäminen erottaa sivistyspuolueen
populistisesta toiminnassa. Taiteella on oma aineeton itseisarvonsa, eikä taidetta ja kulttuuria tule
arvioida yksinomaan kaupallisen vaikuttavuuden mittareilla. Taide, teatteri, musiikki, kirjallisuus,
arkkitehtuuri, sirkus ja monet muut kulttuurimuodot antavat elämyksiä ja edistävät
tutkimustenkin mukaan hyvinvointia.

Kokoomus haluaa kulttuuripalveluiden olevan kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Kuntien
vapaa-ajanpalveluissa piileekin mieletön mahdollisuus ennaltaehkäistä pahoinvointia tuottamalla
elämyksiä, kokemuksia ja tukemalla yhteisöllisyyttä. Kulttuuripalvelut lisäävät yhteisön henkistä ja
sosiaalista pääomaa sekä vahvistavat alueellista identiteettiä.

Kunnille kulttuuripalvelut ovat tärkeitä kaupunki-identiteetin rakentajia, sekä
vetovoimatekijöitä esimerkiksi matkailun näkökulmasta. Käynnissä oleva kulttuurin
valtionrahoitusuudistus tuo kulttuurikentälle toivottavasti monia positiivisia muutoksia. Tämän
Suomen teatteri-, orkesteri- ja museoverkostoa koskevan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen
tavoitteena on huomioida yhteiskunnan erilaisia kulttuurisia tarpeita laajemmin, varmistaa
palveluiden alueellinen saatavuus ja monipuolisuus, sekä laajentaa rahoitusta koskemaan entistä
kattavammin erilaisia ja eripituisia taidemuotoja.

Kunnilla on merkittävä rooli myös kulttuurilaitosten rahoittajina. Tulevaisuudessa vapaan
kentän kulttuuritarjonnan monipuolisiin mahdollisuuksiin pitää kiinnittää enemmän huomiota.
Vapaiden taiteellisten ryhmien rooli on VOS –uudistuksen ydinkysymyksiä, mutta ne tulisi
huomioida osana nykymuotoista kulttuuritarjontaa myös kunnissa.

Haaste uusille kokoomuslaisille kuntapäättäjille

1. Turvataan kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset kunnissa.
2. Toteutetaan taiteen prosenttiperiaatetta kuntien rakennushankkeissa.
3. Turvataan jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus osallistua taiteen perusopetukseen asuinpaikasta riippumatta.
4. Turvataan riittävä taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien määrä kulttuurikasvatusta ja –harrastusta tukemaan.
5. Koordinoidaan kunnissa lasten ja nuorten harrastetoimintaa laaja-alaisesti heti koulupäivän jälkeen yhteistyössä koulujen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
6. Helpotetaan tapahtumien järjestämistä lupaprosesseja yksinkertaistamalla ja esimerkiksi sähköisten ilmoitusjärjestelmien avulla.
7. Muunnetaan mahdollisuuksien mukaan julkista tilaa kulttuurihubiksi yhteistyössä kunnan, kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden ja kulttuurialan yrittäjien kanssa.

Saara-Sofia Sirén
Kirjoittaja on kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas.